Кафедра СП — одна з найпрестижніших кафедр КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка першою в Україні розпочала підготовку фахівців з комп'ютерних систем проектування у 1972 році. Кафедра СП здійснює підготовку фахівців для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об'єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій та установ.

Кафедра > Положення про кафедру
Положення про кафедру

Кафедра системного проектування

Кафедра системного проектування (СП) входить до складу інституту «Прикладного системного аналізу - ІПСА» Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Петренко Анатолій Іванович
Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор,
Петренко Анатолій Іванович.
Кисельов Геннадій Дмитрович
Заступник завідувача кафедри - кандидат технічних наук, доцент,
Кисельов Геннадій Дмитрович.

Основне завдання кафедри СП – підготовка фахівців в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які застосовуються в бізнес-середовищі. Жоден інформаційно- комунікаційний сервіс сьогодні не може бути наданим без кооперації різних бізнес- структур, вимогою сучасної індустрії стає концепція взаємодії «business to business» (В2В), яка потребує інтеграції і взаємодії програмних компонентів в рамках сукупності великої кількості інформаційних систем, які формують інформаційне середовище підприємства, та включають до свого складу компоненти взаємодії з інформаційними середовищами декількох підприємств.

Разом з тим, швидкий розвиток ІКТ та систем призвів до гострого дефіциту підготовлених професійних кадрів, здатних ефективно, в короткі терміни вирішувати нагальні завдання сучасної Індустрії, підтримувати різноманітні сфери діяльності людини на заданому рівні комфортності та якості послуг. Таким чином, проблемні питання щодо підготовки кадрів відповідної кваліфікації є актуальними, а шляхи їх вирішення, представлені в якості освітньої програми (ОП) за назвою «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання». Унікальність даної ОП полягає в базуванні на концепціях сучасної науки про сервіси, технології хмарних обчислень, сервіс-орієнтовані архітектури, обробки великих за обсягом даних, застосування сучасних інтелектуальних математичних методів отримання знань із статистичних даних, зокрема машинного навчання. Висококваліфіковані фахівці, підготовлені за запропонованою ОП «Iнтелектуальнi сервiс-орiєнтованi розподiленi обчислювання» є здатними забезпечити зростання як технічне, так і економічне в різних ІТ-секторах, а також працювати в інтелектуальному розподіленому обчислювальному середовищі, для створення та підтримки функціонування якого притаманний високий попит на фахівців з набором знань, передбачених у ОП:

  • знань щодо принципів побудови розподілених систем, особливо розуміння щодо організації процесів доступу до обчислювальних ресурсів віддалених дата центрів;
  • знань щодо математичних методів обробки значних різноманітних інформаційних об’єктів та даних на різних рівнях OSI;
  • знань в області технологій віртуалізації та їх застосування до різних сутностей (віртуальних машин, віртуальних платформ, віртуальних сервісів, віртуальних дата центрів, віртуальних каналів комунікацій, починаючи з фізичного рівня аж до прикладного, тощо);
  • вмінь щодо проектування архітектури програмного та інформаційного забезпечення розподілених інформаційно-комунікаційних платформ, розподілених баз даних та сховищ даних надвеликого об’єму;
  • знань щодо технологій взаємодії сервісів та віддалених компонент розподілених сучасних систем типу IoT, M2M, а також комунікації з ними пристроїв, машин та людини;
  • вмінь щодо адміністрування та підтримки функціонування таких середовищ, особливо критичним є підтримка взаємодії в динаміці, наприклад під час руху транспортних засобів;
  • знань щодо побудови інтерфейсів взаємодії між інформаційними, програмними та апаратними ресурсами, формування ефективних інтерфейсів користувача (машини або людини).
Студенти кафедри
Студенти кафедри

На кафедрі широко використовуються сучасні інформаційні технології в організації і проведенні навчального процесу, налагоджена взаємодія з сховищами електронних навчальних ресурсів НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського.

ОП «Інтелектуальні сервiс-орiєнтованi розподілені обчислювання» забезпечує вивчення новітніх концепцій і моделей сучасної теорії і практики інтелектуальних обчислювальних середовищ (застосування сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур (SOA та SOC), розподілених грід-, хмарних, туманних та безсерверних обчислень в комп’ютерній обробці великих даних і автоматизованому проектуванні; побудова багатоагентських систем і інфраструктур як послуг; використання SOC та SOA в Інтернеті речей.

ОП унікальна для ЗВО України і введена для забезпечення і підтримки участі фахівців предметних галузей України в створенні і експлуатації ресурсів Європейської відкритої наукової хмари (EOSC), в наповненні їх своїми конкретними прикладними додатками, зокрема, шляхом перенесення в хмару своїх існуючих напрацювань з попереднім перетворенням наявних монолітних додатків у сукупність веб-сервісів і наступним розгортанням їх в контейнерах хмари з можливістю автоматичного пошуку.

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: новітні концепції і моделі сучасної теорії і практики побудови математичного, програмного та апаратного забезпечення комп'ютерних систем та систем штучного інтелекту, включаючи інтелектуальні обчислювальні середовища, які охоплюють розвиток і застосування сервіс-орієнтованих і паралельних обчислень та архітектур (SOA та SOC), розподілених грід-, хмарних, туманних (периферійних) та безсерверних обчислень, сучасних технологій обчислювального інтелекту, нейронних мереж, машинного навчання, нейромереж глибокого навчання, інтелектуальний аналіз надвеликих баз даних та знань (Big Data Mining), семантичних і блокчейн технологій в комп’ютерній обробці великих за обсягом даних і автоматизованому проектуванні; побудову багатоагентних систем і інфраструктур як послуг (IaaS), платформ як послуг (PaaS), програмного забезпечення як послуг (SaaS), даних як послуг (DaaS) для «діджіталізації» суспільства); використання SOC та SOA в Інтернеті речей та в прикладних додатках EOSC.

Визуалізація топології
Під час захисту дипломних проектів. Комісія у складі Петренко А.І. і Кисельова Г.Д.

Областями працевлаштування випускників є вітчизняні та зарубіжні наукові центри та ІТ компанії з розробки і створення нових перспективних комп’ютерних систем і технологій та інші підприємства по супроводу та обслуговування сучасних інформаційних систем і технологічних комплексів. Випускники добре адаптовані до умов роботи за кордоном і навчання в докторантурі українських і зарубіжних вузів. Вони можуть успішно працювати в якості системних фахівців з інформаційних технологій; системних архітекторів, системних аналітиків, системних адміністраторів, системних програмістів, системних інженерів; менеджерів та інших провідних фахівців в інформаційних підрозділах органів державного і муніципального управління, бізнесу, банків, виробництва, соціальної сфери, культури, охорони здоров'я і т.д., а також в комп'ютерних, телекомунікаційних, IT-компаніях та інститутах, провайдерами Інтернет і послуг Інтернет речей, компаній з розробки програмного забезпечення.

Попит на таких фахівців дуже великий, кафедра СП має спеціальні угоди з відомими фірмами Melexes (Бельгія), ZMD і IPH (Німеччина), Міратех (Україна), Sumsung (Корея) та іншими на спільну підготовку фахівців. Фірми надають кафедрі унікальне обладнання (наприклад, всесвітньо відому систему проектування великих інтегральних схем Cadence), а також гарантують працевлаштування.

Attachments:
FileFile sizeОстання Зміна
Download this file (Положення про каф. СП.pdf)Положення про кафедру Системного Проектування387 Kb22.03.2018 19:29